regulamin


REGULAMIN II ETAPU KONKURSU „reFRESZ – ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK!” zwany dalej Konkursem


Grolsch Artboom Festival to największe i najważniejsze wydarzenie prezentujące w Krakowie sztukę współczesną, zarówno polską, jak i zagraniczną. Co roku w czerwcu, w Krakowie swoje projekty prezentują najwybitniejsi i najciekawsi współcześni twórcy. Dotychczas byli wśród nich m.in. Jenny Holzer, David Černý, Pavel Büchler, Marcin Maciejowski, Pipilotti Rist, Joanna Rajkowska, Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Grzegorz Sztwiertnia, Grupa Twożywo, Guy Ben-Ner, Robert Kuśmirowski i Grzegorz Drozd.
Podczas 4. edycji Festiwalu po raz pierwszy w ramach konkursu wyłoniony został zwycięski blok, którego elewacja zostanie estetycznie odmalowana. Regulamin dotyczy konkursu na projekt graficzny elewacji zwycięskiego bloku.


I.        ORGANIZATOR
1.      Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody w Konkursie jest Krakowskie Biuro Festiwalowe – gminna instytucja kultury z siedzibą w Krakowie, ul. Olszańska 7, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem III/4 z dniem 15 stycznia 1997 roku, z numerem NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040.

II.      ADRESAT KONKURSU
Adresatem konkursu są artyści, graficy, architekci, graficiarze i inni posiadający zdolności  projektowania wykończenia elewacji wielkopowierzchniowych.

            III.    CELE KONKURSU

1.      Oczyszczenie i uspójnienie wizualno-estetycznego wyglądu miasta Krakowa.
2.      Podwyższenie świadomości dotyczącej praw do wspólnego kreowania przestrzeni miejskiej.
3.      Umożliwienie szerokiej publiczności kontaktu ze sztuką współczesną.
4.      Wyłonienie spośród zgłoszeń projektu, który najbardziej wpisuje się w główną ideę konkursu jaką jest dbanie o estetyczny wygląd miejskiej przestrzeni.


IV.   ZADANIE KONKURSOWE
1.      Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej koncepcji graficznej w dowolnej technice polegającej na zaprojektowaniu obrazu na elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Lipińskiego 18 w Krakowie. Prace konkursowe wykonane na przygotowanym szablonie dostępnym na stronie http://www.wirtualnydom.com/lipinskiego należy przesłać za pomocą aplikacji, a następnie przesłać na adres kontakt@projektrefresz.pl wraz z wypełniownym formularzem zgody i formularzem zgłoszeniowym.


V.     WARUNKI UCZESTNICTWA

1.      Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które w dniu przystąpienia do konkursu mają ukończone 18 lat. Ponadto uczestnikami mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej. Uczestnikami nie mogą być pracownicy organizatora.
2.      Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przesłanie jednej autorskiej pracy wykonanej przez jedną lub kilka osób, zebranych w grupę, za pośrednictwem aplikacji konkursowej i poczty elektronicznej na adres: kontakt@projektrefresz.pl w tytule maila wpisując: „projekt elewacji”.
3.      E-mail ze zgłoszeniem powinien zawierać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
4.      Warunkiem dopuszczenia do konkursu, oprócz spełnienia wymogów określonych w ust. 1-4 jest wyrażenie przez uczestnika/ów zgody na publikację przez Organizatora  pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska uczestnika/ów konkursu na stronach internetowych www.projektrefresz.pl.  oraz www.artboomfestival.pl. Zgodę należy wyrazić w formie pisemnej i przesłać wraz z pracą konkursową (Załącznik Nr 2).
5.      Uczestnik zapewnia, że dzieło oraz wszystkie jego części składowe będą wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie będzie naruszało praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem dzieła Organizatorowi konkursu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych.

        VI.   TERMINY I PRZEBIEG KONKURSU
1.      Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 14.08.2012 r.
2.      Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 19.08.2012 r. na stronie internetowej www.projektrefresz.pl

        VII.  NAGRODA KONKURSOWA
1.      W konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
a.      za zajęcie pierwszego miejsca – 1000 zł brutto. Kwota o której mowa powyżej zostanie pomniejszona o wartość zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
b.      warunkiem otrzymania przez laureata kwoty, o której mowa w pkt VII. 1. a Regulaminu, jest zawarcie pisemnej umowy z Organizatorem Konkursu określającej szczegółowe zasady wykonania, realizacji i prezentacji projektu oraz przekazania praw autorskich.
c.       wszyscy uczestnicy konkursu, bez względu na zajęte miejsce zostaną uhonorowani publikacją swojej pracy konkursowej w Internecie na stronach www.projektrefresz.pl oraz www.artboomfestival.pl.

2.      Nagroda główna zostanie przekazana zwycięzcy do 30 dni od daty ogłoszenia wyników na podstawie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą Konkursu.

         VIII.                       ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
1.      Wybór Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonany przez Kapitułę Konkursu wyłonioną przez Organizatora Konkursu.
2.      Projekty oceniane będą według następujących kryteriów:
·   Uwzględnienie charakteru i specyfiki miejsca
·   Innowacyjność i oryginalność
·   Walory estetyczne
·   Możliwości techniczne wykonania projektu
3.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 19.08.2012 r. na stronie internetowej www.projektrefresz.pl
4.      Zwycięska praca zostanie wykorzystana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ruczaj – Zaborze”, która jest zarządcą budynku wymienionego w pkt IV do opracowywania projektu remontu elewacji tego budynku.
5.      Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do spotkania z Wykonawcą zwycięskiego projektu w celu ustalenia wszystkich niezbędnych szczegółów, które umożliwią realizację projektu zgodnie z zamysłem Zwycięzcy oraz nadzoru nad prawidłowym wykonaniem projektu.

        IX.    UWAGI KOŃCOWE
1.      Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu oraz do zmiany liczby/formy przyznawanych nagród.
2.      Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń zawierających treści wulgarne i kontrowersyjne.
3.      We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu. Zgłoszenie projektów do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
4.      Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:
- Barbara Swoboda, barbara.lidia.swoboda@gmail.com
- Magdalena Serwin, magdalenaserwin@gmail.com

VIII. ZAŁĄCZNIKI
I.        Załącznik Nr 1- FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
II.      Załącznik Nr 2 – ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY KONKURSOWEJ